Sporządzanie bilansu

Pełna rachunkowość to najtrudniejsza forma prowadzenia księgowości. Wymaga prowadzenia wielu ewidencji księgowych, wykonywania dodatkowych dokumentów oraz spełniania różnych dodatkowych wymogów prawnych.

Pod koniec każdego roku obrotowego w przedsiębiorstwie prowadzącym pełną księgowość należy zamknąć księgi rachunkowe. Na podstawie dokonanych w nich zapisów księgowych jednostka ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Elementem wchodzącym w jego skład jest bilans.

Sporządzanie bilansu ma na celu ukazanie stanu finansowo-majątkowego przedsiębiorstwa. Wykazuje się w nim bowiem wartość posiadanych składników majątkowych wraz ze źródłami ich finansowania. Zgodnie z zasadą rachunkowości kwoty ujęte po stronie aktywów (składników majątku) muszą być równe z stanem pasywów (źródeł finansowania majątku). Sporządzony bilans zgodnie z zasadami rachunkowości należy dołączyć do sprawozdania finansowego.

Bilans nie jest jedynym dokumentem zamieszczanym w sprawozdaniu finansowym jednostki. Do pozostałych dokumentów zalicza się miedzy innymi rachunek zysków i strat, odzwierciedlający stan finansowy oraz ukazujący osiągnięty wynik finansowy.