Procedura składania sprawozdań finansowych

Począwszy od 1 października 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy zmienionej ustawy o rachunkowości, przewidujące obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej.

Lista wymaganych dokumentów nie zmieniła się. Trzeba złożyć:
– sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności,
– uchwały zatwierdzające te dokumenty,
– uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
– sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu).

Termin na zgłoszenie dokumentów również nie zmienił się i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to dokument należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi dokumentami.

Należy pamiętać, że dokumenty może zgłosić tylko osoba, której numer PESEL jest ujawniony w KRS i która jest do rejestru wpisana jako członek zarządu, wspólnik reprezentujący spółkę osobową, syndyk, albo likwidator.