Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to jedna z form uproszczonej księgowości. Służy ona do ewidencjonowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Opierając się na KPiR ustala się podstawę opodatkowania, zestawiając dokonaną sprzedaż i poniesione koszty.

KPiR muszą prowadzić:

– osoby fizyczne, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne,
– spółki jawne, partnerskie i cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro w walucie polskiej.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w sposób tradycyjny – papierowy, jak i za pomocą programów elektronicznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić KPiR za pomocą programu muszą spełniać następujące warunki:

– posiadać pisemną instrukcję obsługi programu,
– zapisywać dane na magnetycznych nośnikach do czasu wydruku,
– zapewnić wgląd do dokonywanych zapisów,
– wydrukować wszystkie dane chronologicznie.

Przedsiębiorcy, którzy, nie chcą lub, którzy obawiają się samodzielnie prowadzić KPiR mogą powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu. W razie zainteresowania usługą prowadzenia księgowości prosimy o kontakt. Nasi konsultanci przedstawią Państwu ofertę lub udzielą wskazówek w jaki sposób samodzielnie prowadzić ewidencję księgową firmy.