Rachunkowość w spółce

Rachunkowość w spółce stanowi w zasadzie jej fundament. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych należy do obowiązków wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących aktywną działalność na rynku.

Na wszystkich spółkach jawnych i cywilnych osób fizycznych, spółdzielniach socjalnych i osobach fizycznych, które w poprzednim roku osiągnęły przychody przekraczające 1 200 000 euro spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostałe jednostki mogą prowadzić uproszczoną księgowość, która polega na ewidencjonowaniu w zasadzie tylko podstawowych danych finansowych umożliwiających określenie wysokości ich zobowiązań podatkowych. Pełna księgowość to natomiast skomplikowany i niezwykle rozbudowany system zapisu zdarzeń, służących kontroli oraz generowania informacji na temat sytuacji finansowej danej firmy. Rachunkowość w spółce musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Nasza kancelaria w swojej ofercie posiada usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli chcą Państwo z niej skorzystać zachęcam do kontaktowania się z nimi.