Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) danych osobowych osób
odwiedzających lub korzystających z usług poprzez strony internetowe („Użytkownicy”)
W ramach niniejszej Polityki Prywatności przedstawiamy ogólne zagadnienia w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy
dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.
W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o przysługujących Użytkownikom prawach zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Polityka Prywatności ma charakter ogólny i przedstawia tylko wybrane kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
A. Dane kontaktowe Morgan Suisse Sp. z o.o.:
Morgan Suisse Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4a/27, 30-404 Kraków
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Morgan Suisse Sp. z o.o.:
Adres: Morgan Suisse Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4a/27, 30-404 Kraków z dopiskiem „IOD”.
B. Polityka Prywatności spółki opiera się na następujących przepisach:
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. Z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
C. Morgan Suisse Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4a/27, 30-404 Kraków realizuje prawa Użytkowników związane z
przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych
osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
Użytkownik ma prawo do:
– Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną
przetwarzania danych.
– Dostępu do danych: prawo do otrzymania od spółki potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane przez spółkę
oraz w jaki sposób.
– Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, jak również prawo do ich uzupełnienia
niekompletnych danych.
– Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas w razie zgłoszenia sprzeciwu, spółka będzie
obowiązana do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownik, chyba, że wykażemy istnienie istotnych,
uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie winny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością
lub są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, dochodzenia roszczeń przez/od spółki).
– Usunięcia danych osobowych przez spółkę („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od
administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak
wyjątki od tego prawa, w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
– Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w praktyce może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do
Twoich danych, jak również na przeniesieniu danych do innego systemu.
– Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie
odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy.
– Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Użytkownika, który kieruje wnioski do spółki, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru
telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą
korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej
poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku.
D. Spółka podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy
nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub
naruszeniem integralności. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu,
system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie.
Każdy pracownik spółki mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest
zobowiązany do zachowania poufności.
Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
E. Morgan Suisse Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w określonych, konkretnych i zgodnych
z prawem celach. Spółka nie przetwarza Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.
Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę mogą być:
– Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych,
wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku
aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność
zaznaczenia checkboxa.
– Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną).
– Prawnie uzasadnione interesy ( np. cele dowodowe, dochodzenie lub obrona roszczeń).
F. Morgan Suisse Sp. z o.o. zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach
internetowych, kontaktują się z Infolinią lub Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych
serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali
kontaktując się z spółką)
W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych spółka może zbierać różne dane osobowe, których podanie
jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby zrealizowania zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie
Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez pozostawienie
przez Ciebie danych i wysłanie formularza).
G. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu
danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami.
W ramach działalności spółki możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko,
PESEL), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania),
a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.
H. wyrażenie zgody – cofnięcie zgody
Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia
przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w
zgodzie.
Dla Użytkowników wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z bezpośredni kontakt z
Morgan Suisse Sp. z o.o.(dane kontaktowe określone w części A)
W innych przypadkach pozyskanych przez spółkę zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w
postanowieniach informacyjnych (opisane w części C.)
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać
dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą
elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od
nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku.
Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania
dowodów, dochodzenia roszczeń), to spółka może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
I. Morgan Suisse Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik
został poinformowany.
J. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i
udostępnienie, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika także innym odbiorcom podmiotom – firmom świadczącym usługi na
nasze zlecenie, którym spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT,
usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe).
K. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych spółki gromadzi także dane zawarte w logach
systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój
komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego
urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych w szczególności cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
L. Morgan Suisse Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z
potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności.
Ł. Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych www nie stanowią oferty handlowej